Contact

Telefoonnummer voor alle sociale teams
in Borger-Odoorn (gratis):

0800 2009

Dit nummer is bereikbaar op
werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Normale letters

Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit is een van de streefdoelen van de stichting. De medewerkers van de sociale teams staan altijd open voor suggesties en verbetering waar dit mogelijk of noodzakelijk is. Daarom is er een klachtenregeling en een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Hij of zij kan bemiddelen en adviseren bij een klacht. De bestuurder, de raad van toezicht en alle werknemers ondertekenen een integriteitsverklaring.

De gemeente Borger-Odoorn is opdrachtgever van de stichting en houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg en het financieel beleid van de stichting. Het doel en de belangrijkste spelregels voor het reilen en zeilen binnen de stichting zijn vastgelegd in de statuten. Deze zijn bij de notaris vastgelegd. Het doel van de stichting Sociale Teams Borger-Odoorn is het uitvoeren van taken binnen het sociaal domein. In de statuten staat verder op welke wijze deze kunnen worden gewijzigd. Ook voor ontbinding, vereffening en faillissement zijn regels in de statuten opgenomen.

Veiligheid

Binnen de stichting is er veel aandacht voor veiligheid. Veiligheid van de omgeving, van de medewerkers van de sociale teams, privacy, informatieveiligheid en de veiligheid van cliënten. De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht organisaties en zelfstandige beroepskrachten om een meldcode vast te stellen en het gebruik daarvan te bevorderen.

Veilig Thuis

Een meldcode bestaat uit een stappenplan voor professionals bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De stappen leiden de professionals door het proces waarin zij tot het besluit komen om al dan niet een melding te doen bij Veilig Thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling). Doel van de wet is niet zozeer om te komen tot zoveel mogelijk meldingen, maar om professionals te ondersteunen in een tijdige en effectieve aanpak van geweld in huiselijke kring.

Bij zorgen over de veiligheid van een kind of volwassene, kan vanaf 1 januari 2015 melding worden gedaan bij Veilig Thuis, T 0800-2000. Veilig Thuis gaat dan met deze (anonieme) melding aan de slag.