Normale letters

Organisatie

De stichting Sociale teams Borger-Odoorn is verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg- en ondersteuningstaken in Borger-Odoorn. De drie sociale teams het Veenland, de Monden en de Hondsrug zijn ieder in hun eigen verzorgingsgebied het aanspreekpunt voor de inwoners van dat gebied.

De stichting heeft een raad van bestuur en een raad van toezicht. De teamcoördinator coördineert de werkzaamheden binnen de drie sociale teams.

Raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat uit één bestuurder. De bestuurder vertegenwoordigt de stichting. De hoofdlijnen van het bestuursbeleid zijn vastgelegd in een door de raad van toezicht goedgekeurd bestuursbeleidsplan. De bestuurder biedt jaarlijks een ontwerpbegroting aan de raad van toezicht aan ter goedkeuring. Een registeraccountant dient volgens de statuten onderzoek te doen naar de jaarrekening en brengt over de resultaten verslag uit aan de bestuurder en de raad van toezicht. Met het jaarverslag legt de stichting verantwoording af over het financiële beheer en over het behalen van de doelstellingen uit de begroting.

Factsheet 2018

Jaarverslag 2015

Sociale teams terugblik 2015 (beknopte samenvatting)

Teamcoördinator sociale teams

De teamcoördinator stuurt de drie sociale teams aan, coördineert de werkzaamheden en ziet toe op de correcte uitvoering daarvan. Enkele taken zijn het opbouwen van drie hechte en goed functionerende teams en het positioneren van de sociale teams in de leefgebieden en de gemeente. De teamcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor de bestuurder en sparringpartner voor de sociaal werkers. Daarnaast vervult de teamcoördinator de rol van voorzitter van het expertteam jeugd en de functie van klachtenfunctionaris.

Teamcoördinator sociale teams

Roos Jelier

Raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op de uitvoering van het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Daarnaast houdt de RvT integraal toezicht op de financiën en kwaliteit van de door de stichting uit te voeren taken en fungeert als het klankbord voor de raad van bestuur. 

De RvT vergadert minimaal een keer per jaar en verder zo vaak dit nodig wordt geacht. Daarnaast voert de RvT minimaal twee maal per jaar overleg met het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn of met een vertegenwoordiger van het college.

Raad van toezicht

Leo Wanders

 

Leo Wanders is al vele jaren vanuit managementfuncties werkzaam in de zorg. Vanuit dat werk heeft hij goed zicht op de ontwikkelingen in het sociaal domein. Zijn ervaring en kennis wil hij graag inzetten om vanuit de RvT de stichting sterker en toekomstbestendiger te maken.

 

 

Voorzitter raad van toezicht

Marian Boelema

Mevrouw Marian Boelema is al lange tijd werkzaam voor en bij gemeenten. Daarbij neemt zij een centrale rol in tussen bestuur en maatschappij. Zij kent hierdoor van beide zijden het speelveld waar de RvT op toe zal zien.

 

 

 

 

 

Lid raad van toezicht

Wieke de Jong - Meijer

Mevrouw Wieke de Jong-Meijer heeft raakvlakken met en werkervaring binnen het sociaal domein. Haar persoonlijke drijfveren liggen bij het willen helpen van anderen in de maatschappij en het creëren van mogelijkheden en vooruitgang.

 

 

 

 

 

totop